Start Perna

Rezerwat "Perna"

Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Nowe Ostrowy, o powierzchni 15ha, utworzony w 1975 roku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego z bogatą florą i o dużym zróżnicowaniu drzewostanu. Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe przyciągają zainteresowanie nie tylko naukowców, ale także turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Występują tu fitocenozy subkontynentalnego grądu niskiego w odmianie kujawskiej. Rezerwat położony jest na wysokości około 120 m n.p.m., w lokalnym zagłębieniu terenu, gdzie na głębokości 1,5 m (i głębiej) zalegają gliny lekkie i średnie silnie spiaszczone. Rezerwat ma bardzo wysokie walory fitocenotyczne, florystyczne, krajobrazowe i estetyczne. Ogółem na terenie rezerwatu zostało wyróżnionych 105 gatunków roślin naczyniowych oraz 10 gatunków mchów. Wśród tej ilości roślin odnotowywano występowanie gatunków chronionych lub rzadkich, takich jak: kruszczyk szerokolistny, podkolan biały.
Występują tu również: kalina koralowa, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity.
Z roślin rzadkich występujących w regionie odnotowywano występowanie: fiołek przedziwny, głóg dwuszyjkowy, klon polny.
 

Źródło: Wikipedia