Start Aktualności IX Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą" - wrzesień 2016

IX Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą" - wrzesień 2016

Email Drukuj

Sedecznie zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Gwiaździstego Zlotu do Kutna. W tym roku trasa będzie wiodła z Orszewic do Kter. Zwiedzimy kolegiatę w Tumie oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie. Na trasie rajdu uczcimy pamięć żołnierzy poległych podczas walk w II wojnie światowej. Podczas imprezy przeprowadzony zostanie konkurs ze znajomości wydarzeń kampanii wrześniwej 1939 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem imprezy.

1. Cele i zadania:
- poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939
- przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II Wojny Światowej
- oddanie hołdu poległym
- przypomnienie bohaterstwa Żołnierza Polskiego w walce o wolność Ojczyzny
- zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym
- popularyzacja walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu
- popularyzacja turystyki pieszej jako aktywnej formy wypoczynku
- integracja młodzieży, nawiązywanie nowych kontaktów

2. Nazwa imprezy:
IX Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą” – wrzesień 2016

3. Organizator:
PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy ZHP Hufiec Kutno
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kutno

4. Kierownictwo:
Komandor - Zygmunt Szadkowski tel. +694271373
W-ce komandor (przewodnik i prowadzący na trasie pieszej) - Bogumił Gołaszewski tel. +500268513
W-ce komandor - Tomasz Wieczorkowski  tel. +664056210
Skarbnik - Magdalena Górska tel. +668474280

5. Termin i miejsce imprezy:
Zlot odbędzie się w dniu 24 września (sobota) 2016 roku bez względu na pogodę.
Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski.
Przebieg imprezy zostanie podany w programie zlotu.

6. Warunki uczestnictwa w imprezie:
- nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 20 września 2016 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres: Zygmunt Szadkowski, 99-300 Kutno, ul. Batorego 7 m. 6; limit zgłoszeń wynosi: 100 osób na trasie pieszej  (w tym osoby prowadzące), w przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką pocztową prosimy o telefoniczne powiadomienie komandora Zlotu w terminie do dnia 20 września 2016 roku.
- wpłacenie wpisowego na konto do dnia 20 września 2016 roku:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kutnie, BGŻ O. w Kutnie Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0152 3900
Dowód wpłaty do okazania przy weryfikacji w dniu 24 września 2016 roku.
- o przyjęciu uczestnika na daną trasę decyduje kolejność zgłoszeń
- w Zlocie mogą brać udział grupy zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowe i inne organizacje oraz turyści indywidualni
- osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Zlocie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów

7. Zapoznanie się i akceptacja regulaminu Zlotu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia

8. Koszty Zlotu:
Organizator ustala wpisowe w wysokości 5.50 PLN/osobę dla osób niezrzeszonych w PTTK i 3.00 PLN/osobę dla członków PTTK. Prowadzący, osoby zabezpieczające opiekę przedmedyczną i opiekunowie grup zorganizowanych są zwolnieni od wpłaty wpisowego.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- okolicznościowy znaczek
- dyplom uczestnictwa w Zlocie dla grup zorganizowanych
- przewóz autokarem z Kutna na początek trasy i przejazd powrotny do Kutna (dotyczy trasy pieszej)
- przewodników na trasie zlotu
- interesujący konkurs z nagrodami
- serdeczną atmosferę
- opiekę pierwszej pomocy przedmedycznej
- potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych
- turystyczny posiłek na zakończenie imprezy

9. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do:
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty
- wykonywania poleceń prowadzących imprezę
- posiadania przy sobie dokumentu tożsamości
- bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Zlotu
- udzielania pomocy innym uczestnikom
- kulturalnego zachowywania się
- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
- noszenia odpowiedniego do warunków atmosferycznych stroju
- przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Zlotu
- stworzenia przyjaznej i niepowtarzalnej atmosfery w czasie trwania Zlotu

10. Zabrania się
Uczestnikom Zlotu zabrania się:
- wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie
- pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę
- biegania oraz ścigania z innymi uczestnikami Zlotu
- podczas przemarszów drogami zajmowania większej części drogi niż wyznaczy prowadzący kolumnę
- samowolnego oddalania się od grupy
- śmiecenia i zanieczyszczania
- posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających

11. Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
- wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych, buty do turystyki pieszej umożliwiające marsz w trudnych/różnych warunkach terenowych, opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek sprawdzenia tego ubioru (dotyczy osób niepełnoletnich) i odesłania uczestnika wyposażonego w sposób nieodpowiedni do domu
- okrycie przeciwdeszczowe
- suchy prowiant, napoje
- dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)

Dodatkowe:
- książeczki odznak turystyki kwalifikowanej, książeczki odznak krajoznawczych
- dobry humor
- mile widziane będzie posiadanie przez grupę zniczy do zapalenia w miejscach pamięci.
 
12. Postanowienia końcowe
- Zlot odbędzie się bez względu na panujące w dniu zlotu warunki atmosferyczne.
- Zlot będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
- Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2016. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.
- Każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Zlotu.
- Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
- Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Zlotu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
- Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Zlotu.
- Za zachowanie uczestników grup zorganizowanych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
- O niestosownym zachowaniu uczestników podczas imprezy mogą zostać powiadomione jednostki zgłaszające.
- W przypadku wykluczenia z imprezy z powodu nieodpowiedniego stroju, braku dokumentów lub innych przyczyn wpisowe nie podlega zwrotowi.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA
W trakcie imprezy przeprowadzone będą konkursy między innymi z wiedzy o Bitwie Nad Bzurą oraz wiadomości z trasy rajdu.
Za zajęcie czołowych miejsc w konkursach przewidziane są nagrody.

Komandor Zlotu: Zygmunt Szadkowski

Regulamin Zlotu

Program Zlotu

Karta zgłoszenia

 

 

16.jpg

Ogłoszenie

Polecamy