Start Aktualności "I tylko smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie... " Wspomnienia o Jerzym Łompiesiu (1944 - 2017)

"I tylko smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie... " Wspomnienia o Jerzym Łompiesiu (1944 - 2017)

Email Drukuj

   jp
Urodził się 2 czerwca 1944 r. w Halinku - Kutno. Był absolwentem Technikum Mechanicznego w Kutnie (1964 r). Pracę zawodową rozpoczął  w 1964 r. w Hodowli Buraka Cukrowego w Kutnie, na stanowisku kierownika technicznego. W trakcie wykonywania pracy zawodowej, w resorcie rolnictwa, uzupełnił wykształcenie rolnicze   w Technikum Rolniczym  w Bujnach (1969 r.). W latach 1975-1977 pracował  w  Kutnowskim Zakładzie Jajczarsko-Drobiarskim, skąd  na  mocy  porozumienia stron, powrócił  powtórnie do Zakładu Hodowli Buraka Cukrowego, w  którym  pracował do 1980 r. W latach 1970-1972 był słuchaczem Wydziału Historii Sztuki i Architektury - filia Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa w Płocku. Natomiast w latach   1975-1977 był  słuchaczem Wydziału Historii i Geografii przy Uniwersytecie Łódzkim. Zajęcia były zorganizowane przez BTZ (Biuro Turystyki Zagranicznej) dla pracowników BTZ i BORT-u (Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego).


    Od 1985 r. do 1995 r. pracował w Oddziale PTTK w Kutnie na stanowisku samodzielnego instruktora turystyki kwalifikowanej oraz  turystyki masowej. Zatrudniany był również przez inne biura turystyczne w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz przewodnika terenowego.
    W roku akademickim 1997/1998 ukończył Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej.  Obecnie był na emeryturze.
    Do Oddziału PTTK w Kutnie wstąpił w 1963 r. W 1964 r. uzyskał pierwsze uprawnienia Organizatora Turystyki. W 1965 r. był  współorganizatorem  powołania Komisji Ochrony Przyrody. W 1966 r. na kursie przodowników turystyki kolarskiej, który był organizowany przez Zarząd Okręgu PTTK w Łodzi i Zarząd Główny PTTK, uzyskał uprawnienia przodownika KOT-u (Kolarska Odznaka Turystyczna). W związku  z czym       w 1967 r. została powołana Komisja Turystyki Kolarskiej, której przewodniczył.     
    W 1970 r. uzyskał uprawnienia pilota wycieczek krajowych. Często brał  udział  
w kilkudniowych szkoleniach dla pracowników BORT-u i BTZ. W 1974 r. uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego województwa łódzkiego. W dalszych latach uczestniczył  aktywnie w różnych szkoleniach i seminariach organizowanych przez biura Oddziałów Okręgowych PTTK i Wydział Oświaty - Ustawicznego Kształcenia w Płocku        i Łodzi. W 1985 r. otrzymał dalsze uprawnienia przewodnickie na województwo płockie.     W latach 1993-1995 organizował Oddziałowe Turnieje Wiedzy Turystycznej. Był współorganizatorem  Jubileuszowego Rajdu PTTK z okazji 90 lat działalności Oddziału PTTK w Kutnie. Brał  udział w I Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w Pabianicach (2001). Uczestniczył  w I i II Wojewódzkich Obchodach Światowego Dnia Turystyki  (2001 r.),  w I Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Wojewódzkiej Komisji Przewodników
w Zduńskiej Woli  (2001 r.)  i  w Poddębicach  (2002 r.). Uczestniczył   w finałach eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę"
w Zduńskiej Woli (2002 r.) i w Pabianicach (2004 r.). W 2002 r. wspólnie z Wojewódzką  Komisją Przewodnicką zorganizował szkolenie  dla przewodników  województwa łódzkiego. W 2003 r. był  współorganizatorem  obchodów 75-lecia LOP w Kutnie oraz sesji programowej „Ruch turystyczny  w  naszym  mieście  i regionie". W 2003 r. brał udział w III Światowym Dniu Turystyki w Łęczycy, a 2004 r.  w Spale. Był współorganizatorem dwóch kursów dla przewodników terenowych województwa płockiego i pilotów wycieczek oraz wykładowcą i egzaminatorem  tego szkolenia. Zorganizował wiele sympozjów, szkoleń, wykładów.
    Był  inicjatorem i organizatorem bardzo wielu rajdów turystycznych kutnowskiego Oddziału PTTK oraz uczestnikiem imprez o zasięgu ogólnopolskim.
    Będąc członkiem LOP, przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Straży Ochrony Przyrody w powiecie kutnowskim.
    W latach 1984-1996 był  członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Kutnie, w latach 1996 -2005 pełnił funkcję  prezesa Oddziału PTTK w Kutnie, w latach 2005-2006 był wiceprezesem Oddziału PTTK  (8 marca 2006 r. ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa).
    W kadencji 2009-2013 był  w  składzie Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK w Kutnie.
    Za swoją długoletnią działalność społeczną otrzymał odznaczenia:
    Organizacyjne:
1. Srebrna Honorowa Odznaka PTTK - 1980 r.
2. Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - 1984 r.
3. Złota Honorowa Odznaka PTTK - 1986 r.
4. „25 lat w PTTK" - 1994 r.
5. Zasłużony przewodnik PTTK - 2005 r.
6. „50 lat w PTTK” - 2011 r.
7. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” – Minister Sportu  i Turystki – 2011 r.
    Resortowe:
1. Srebrna Odznaka Honorowa „Za zasługi w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia"  - 1994 r. - LOP
2. Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia" - 1998 r. - LOP
3. Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla ochrony przyrody" - 2000 r. - LOP
4. Honorowy Członek Ligi Ochrony Przyrody - 2009 r.
    Państwowe:
-  Złoty Krzyż Zasługi - 2003 r.
    Inne:
- Podziękowanie za współpracę w organizacji „Dni Kutna i Regionu Kutnowskiego" - Prezydent Miasta Kutna 1995 r.

-  Dyplom za uczestnictwo i współpracę w obchodach „Dni Kutna i Regionu Kutnowskiego" - TPZK - ZHP  1996 r.
- Podziękowanie za zorganizowanie i wniesiony wkład pracy na rzecz rozwoju turystyki - Wojewoda Łódzki 2001 r.
- Gratulacje z okazji 90-lecia działalności turystyczno-krajoznawczej Oddziału PTTK w Kutnie będące potwierdzeniem pracy i zaangażowania w działalność turystyczną - Prezydent Miasta Kutna - 2001 r.
- List gratulacyjny za wieloletnią działalność społeczną na rzecz polskiego regionalizmu  i działalności przewodnickiej - TPZK -2002 r.
- Medal „Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska" - ZG LOP - 2003 r.
- List pochwalny z okazji 75-lecia LOP z podziękowaniem za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę w zakresie realizacji zadań statutowych LOP - ZG LOP - 2003 r.
- Certyfikat Jubileuszowy 50-lecia działalności Komisji Krajoznawczej - ZG PTTK - 2003 r.
- Podziękowanie za działalność na rzecz popularyzacji turystyki i współpracy w dziedzinie ukazania turystycznych atutów naszego powiatu - Starosta Kutnowski - 2005 r.
- List gratulacyjny za wieloletnią pełną zaangażowania społecznikowską pasję oraz działalność na rzecz stowarzyszenia, za popularyzację dziejów, ochronę zabytków i działalność turystyczną - TPZK - 2006 r.
- Podziękowanie za przewodnictwo turystyczne oraz udział w Komisji Konkursu Krajoznawczego pn. „Śladami historii i zabytków Kutna" - TPZK - 2007 r.
- Dyplom Jubileuszowy - 80-lecia LOP - LOP - 2008 r.
- Podziękowanie za przewodnictwo turystyczne w Młodzieżowym Rajdzie Pieszym „Śladami dr-a Antoniego Troczewskiego” - TPZK - 2008 r.
- Podziękowanie za popularyzację TPZK, ochrony zabytków, przyrody i turystyki  oraz rozwoju współczesnej kultury powiatu kutnowskiego - naszej „małej ojczyzny" - TPZK - 2009 r.
- Członek Honorowy LOP - nadany przez XXVII Krajowy Zjazd Delegatów w 2008 r.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 11 września 2017 roku.

Pożegnaliśmy wspaniałego przewodnika turystycznego, przyjaciela młodzieży, wielkiego społecznika, życzliwego i sympatycznego kolegę. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Oddziału PTTK w Kutnie.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Opracowała Krystyna Dolat

 

4.jpg

Ogłoszenie

Polecamy