I RAJD ROWEROWY NA POWITANIE WIOSNY

Poniedziałek, 11 Marzec 2019 00:26 Administrator
Drukuj

Czas pożegnać zimę i przywitać wiosnę. To najlepsza okazja by rozpocząć sezon rowerowy. Zrób Marzannę, przygotój rower i bądź z nami. Trasa (22 km) Kutno - Krzesin - Grochów - Gołębiewek - Kutno, zbiórka na Placu Piłsudskiego o godzinie 11.00 w sobotę 23.03.2019 roku.

 

Regulamin Rajdu
1.Cele i zadania:
kultywowanie tradycji związanej z żegnaniem zimy i witaniem wiosny
popularyzacja   walorów   turystyczno-krajoznawczych   miasta   Kutna i regionu
popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku
integracja, nawiązywanie nowych kontaktów.
2.Nazwa imprezy:I Rajd Rowerowy na Powitanie Wiosny
3.Organizator:PTTK Oddział w Kutnie i Bike Club Kutno
4.Kierownictwo:
Komandor honorowy          -Zygmunt Szadkowski   tel. +694271373
Komandor                            -Tomasz Wieczorkowski  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W-ce komandor                   -Bogumił Gołaszewski    tel. +500268513
5.Termin imprezy i miejsce zbiórki:Rajd odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku (sobota). Zbiórka o godzinie 11.00 przy fontannie na Pl.Piłsudskiego w Kutnie.
6.Warunki uczestnictwa w imprezie:
nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 20 marca 2019 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pllub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i opłacenie wpisowego. Maksymalna planowana ilość uczestników: 30osób  (w tym osoby prowadzące).
o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeńosoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lubpełnoletnich opiekunów.
sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia.
kondycja umożliwiająca pokonanie trasy o długości 22km.
7.Koszty Rajdu:Organizator ustala wpisowe w wysokości 1zł - płatne na miejscu zbiórki.
8.Organizator zapewnia:
okolicznościowy znaczek dla zgłoszonych w terminie.
potwierdzenia   w   książeczkach   odznak   turystyki   kwalifikowanej   i   książeczkach   odznakkrajoznawczych PTTK.
9.Obowiązki uczestników:Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrodyoraz Karty Turysty
wykonywania poleceń prowadzących imprezę
bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu
kulturalnego zachowania, udzielania pomocy innym uczestnikom
dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu
stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu
10.Zabrania się
Uczestnikom Rajdu zabrania się:
wyprzedzania pilota prowadzącego i pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę
ścigania z innymi uczestnikami Rajdu
wykonywania niebezpiecznych manewrów, zajeżdżania drogi itp.
samowolnego oddalania się od grupy
śmiecenia i zanieczyszczania
posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających
11.Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych,
okrycie przeciwdeszczowe
suchy prowiant, napoje
dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)
sprawny rower Dodatkowe:
kukły Marzanny wykonane z materiałów przyjaznych środowisku
kamizelka odblaskowa i kask
książeczki odznak turystyki kwalifikowanej (KOT), książeczki odznak krajoznawczych
dobry humor
12.Postanowienia końcowe
W   przypadku   niekorzystnych   warunków   pogodowych   organizator   zapewnia   sobie   prawoodwołania lub zmiany terminu imprezy.
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Członkowie   PTTK   są   ubezpieczeni   od   następstw   NW   w   przypadku   opłaconej   składkiczłonkowskiej za rok 2018. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnymzakresie od następstw NW.
Każdy   uczestnik   bierze   udział   w   Rajdzie   na   własną   odpowiedzialność   i   ponosi  wszelkiekonsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przezuczestników lub osoby trzecie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione wtrakcie trwaniaRajdu.
Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobomtrzecim. Uczestnik zgłaszając się wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z Rajdu publikowanychw mediach.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komandor Rajdu
Tomasz Wieczorkowski