Zaproszenie na rajd rowerowy

Piątek, 20 Wrzesień 2019 22:06 Administrator
Drukuj

Wszystkich chętnych zapraszamy już w najbliższą sobotę 28 września do udziału w wycieczce rowerowej. Na trasie uczcimy pamięć żołnierzy poległych podczas walk w II wojnie światowej. Przemierzając około 50 kilometrów zawitamy między innymi do Głogowca, Raciborowa, Sójek czy Oporowa (dla chętnych szansa zwiedzenia muzeum zamkowego). Start i meta oczywiśćie w Kutnie, zbiórka przy fontannie na placu Piłsudskiego o godzinie 9.00.

 

1. Cele i zadania:
• poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939;
• oddanie hołdu poległym w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej;
• zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w imprezach turystycznych o charakterze patriotycznym;
• popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu;
• popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku;

2. Nazwa imprezy:
XII Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą" – wrzesień 2019

3. Organizator:
PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy Bike Club Kutno

4. Kierownictwo:
Komandor honorowy -Zygmunt Szadkowski tel. +694271373
Komandor -Tomasz Wieczorkowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W-ce komandor -Bogumił Gołaszewski tel. +500268513

5. Termin i miejsce imprezy:
Zlot odbędzie się w dniu 28 września (sobota) 2019 r.
Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski.
Przebieg imprezy został opisany w ramowym programie zlotu.

6. Warunki uczestnictwa w imprezie:
• nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 25 września 2019 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (limit liczebny uczestników w imprezie wynosi 15 osób w tym osoby prowadzące).
• dokonania wpłaty wpisowego (najpóźniej na starcie), oraz zabranie na trasę rajdu przez uczestnika (grupę zorganizowaną) znicza, który będzie zapalony w miejscach pamięci.
• o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń
• osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
• sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
• zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia.
• stan zdrowia i kondycja fizyczna umożliwiająca pokonanie rowerem trasy o długości do 50 km.
UWAGA: w rajdzie nie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu imprezy nie mają ukończone 15 lat.

7. Koszty Rajdu:
Organizator ustala wpisowe dla rowerzystów w wysokości 5 zł od osoby + zabranie przez uczestnika znicza (grupy zorganizowane mogą mieć jeden znicz wspólny).

Organizator zapewnia:
• Okolicznościową plakietkę
• potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych.
• turystyczny poczęstunek.

8. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
• przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty
• bezwzględnego wykonywania poleceń prowadzących imprezę
• posiadania przy sobie dokumentu tożsamości
• bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu
• udzielania pomocy innym uczestnikom
• kulturalnego zachowywania się
• bezwzględnego dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
• przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu
• stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu

9. Zabrania się
Uczestnikom Rajdu zabrania się:
• wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie
• pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę rowerową
• ścigania z innymi uczestnikami Rajdu
• wykonywania niebezpiecznych manewrów, zajeżdżania drogi itp.
• samowolnego oddalania się od grupy
• śmiecenia i zanieczyszczania
• spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania innych środków odurzających

10. Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
• wygodny ubiór dostosowany do warunków pogodowych, pory roku i zmiennych jesiennych warunków,
• okrycie przeciwdeszczowe,
• suchy prowiant, napoje,
• dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)
• sprawny rower.

Dodatkowe:
• kamizelka odblaskowa i kask rowerowy
• zapasowa dętka do roweru, pompka
• książeczki odznak turystyki kwalifikowanej (KOT), książeczki odznak krajoznawczych

11. Postanowienia końcowe
• W przypadku niekorzystnych prognoz pogodowych organizator zapewnia sobie prawo odwołania imprezy, lub skrócenia trasy przejazdu rowerami.
• Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
• Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2019. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu.
• Osoby nieprzestrzegające w trakcie realizacji imprezy turystycznej postanowień opublikowanych w niniejszym regulaminie mogą zostać przez prowadzących wykluczone z udziału w rajdzie.
• Wszystkie dane osobowe pozyskane od uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
• Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępni ich osobom trzecim.
• Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.
• Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z Rajdu publikowanych w mediach.
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komandor Rajdu
Tomasz Wieczorkowski

 

Regulamin

Program Zlotu

Karta zgłoszenia